Obsah

Zveme vás na konferenci:

26.-27. března 2020| Brno

Kontakt

Pro náš dům, z.s.

Dřevařská 14

602 00 Brno

www.pronasdum.cz

Odběr zpravodaje

Výtahová šachta - opomíjený prostor domu

Statutární orgán domu má mimo jiných povinností, také na starosti zodpovědnost za technická zařízení budovy (TZB). A mezi tato zařízení patří i výtah, který je nedílnou součástí výtahové šachty.

Výtahová šachta je ohraničený prostor, kterým projíždí kabina výtahu. Stěny šachty jsou tvořeny zdmi domu. Šachta je tak pevně spojena s konstrukcí domu, a je tedy jeho nedílnou součástí. Šachta zároveň musí sloužit výlučně provozu výtahu. Nesmí v ní být umístěna žádná elektrická vedení nebo jiné díly, které k výtahu nepatří.

Další náležitosti výtahu specifikuje norma ČSN EN 81-20, která stanovuje bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahu a hovoří i o vlastnostech výtahové šachty. Tato norma se vztahuje pouze na nově instalované výtahy, tj. na nově stavěné budovy a kompletní výměny výtahů ve stávajících budovách. Výtahy, které jsou již v provozu, nevyžadují žádné úpravy ani jiné změnyZ hlediska bezpečnosti a komfortu uživatelů výtahu norma požaduje např.:

 • Osvětlení kabiny musí mít min. 100 lux
 • Zmenšená vzdálenost mezi paprsky světelné clony kabinových dveří zabraňující zachycení objektů dveřními křídly
 • Povinné použití světelné závory, které zajistí automaticky otevření dveří v případě detekce překážky
 • Manuální otevření šachetních dveří zevnitř kabiny je možné pouze v definované pozici kabiny
 • Větší pevnost stěn a dveří, zrcadla z bezpečnostního skla
 • Přísnější požadavky na požární bezpečnost z hlediska požadavků na materiály použité na vybavení kabiny
 • Větší bezpečnostní prostor pro instalaci a servisní práce
 • Použití pevnějších vzpěr vodítek kompenzujících nerovnosti stěn šachty při zdvihu větším než 40 m

Další norma ČSN EN 81-50 je pak zcela nový předpis, jenž podrobně stanoví podmínky pro certifikaci jednotlivých bezpečnostních prvků (omezovače rychlosti, zachycovače, nárazníky apod.). Všechny novinky mají pozitivní účinek v oblasti bezpečnosti výtahového provozu, a to jak pro cestující, tak pro servisní pracovníky.

Je však potřeba také pamatovat na to, že šachty podléhají stejnému stárnutí jako všechny ostatní konstrukční části domu. Výtahovou šachtu je nutno průběžně udržovat a spravovat. Provozování výtahů podléhá pravidlům, která mimo jiné definují povinnost pravidelných prohlídek, kontrol a revizí. Ve většině případů se však často chybuje a výtah se užívá i za hranou své životaschopnosti a doslova se tak hazarduje s životy jeho uživatelů.

Připomeňme si nejčastější rizika starých výtahů:

 • Klec je bez dveří -Nebezpečí poranění pohybujících se částí v bezprostřední blízkosti osob. Toto riziko úměrně roste s přepravováním většího počtu osob, případně větších břemen jako jsou například kočárky, kola apod.
 • Nevyhovující nárazníky - V případě „pomalého pádu“ kabiny zpomaluje a absorbuje kinetickou energii a tím eliminuje případné ztráty na zdraví a majetku. Nárazníky jsou ve špatném stavu a neplní funkci, nebo dokonce u starších výtahů úplně chybí. Ve většině starých výtahů chybí horní nárazníky, důležité v případě pádu „vzhůru“. Pokud rychlost pádu nedosáhne mezní rychlosti nastavené na omezovači rychlosti, představují nárazníky dostatečnou ochranu osob ve výtahu.
 • Chybí oboustranná komunikace při uvíznutí ve výtahu - Oboustranná komunikace v případě uvíznutí osob ve výtahu zabezpečuje 24 hodinové spojení s dozorovým centrem, které zajistí vyproštění. Pokud chybí, k vyproštění osoby může dojít až v čase řádů hodin, a hrozí tak vysoké riziko závažných zdravotních problému u velké části populace.
 • Nevyhovující zachycovače a nevhodné omezovače rychlosti - V případě uvolnění kabiny nebo protizávaží, při dosažení krizové rychlosti, omezovač aktivuje zachycovače, které padající výtah zachytí a znemožní volný „rychlý“ pád z výšky. Staré výtahy nemají tyto prvky pro případ pádu vzhůru!)
 • Dveřní uzávěra - Správně fungující dveřní uzávěra neumožní otevřít dveře výtahu, pokud tento výtah nestojí ve stanici, kde dveře otevíráme. Pokud je nefunkční, hrozí otevření dveří a následný pád do šachty výtahu.
 • Kontrola zatížení klece - Každý prvek je dimenzován na určitou váhu. Pokud tuto hodnotu překročíme, hrozí uvíznutí, případně poškození výtahu, v krajní situaci může dojít i k utržení výtahu.
 • Revizní jízda - Prvek, který se nás uživatelů přímo netýká. Všichni však víme, že výtah podléhá pravidelným kontrolám a revizím. Součástí těchto aktivit je fyzická kontrola jednotlivých částí výtahu přímo v šachtě. Chybí-li revizní jízda, musí výtahem pro provedení kontroly „popojíždět“ druhá osoba ze strojovny, a tím hrozí velké riziko „přimáčknutí“ osoby, která je v šachtě.

Modernizace šachty představuje ze systémového hlediska první krok v modernizaci výtahu. Je dobré si uvědomit, že výtahová šachta je rozhodujícím prvkem z pohledu nosnosti, stability a tím i bezpečností výsledného řešení.

Autorka: Pavla Pilchová

Zdroje: MV ČR, Výtahy Voto.